TRANSLATE IT TO ME
 
BOTB
TIRENDO - OPONY
TOŁPA

 

 

SPRAWDŹ

PM&SON

Ready For Competition? - Gotowi na konkurs? 8
Ready For Competition? - Gotowi na konkurs?

REGULAMIN KONKURSU „Szczęśliwa Siódemka" zwanym dalej również jako „Regulamin” www.promki24.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu "Szczęśliwa Siódemka", zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Przemysław Jauer prowadzący działalność gospodarczą jako Przemysław Jauer z siedzibą w Bydgoszczy , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem  NIP 953-233-25-00 (dalej również jako „Organizator”)
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. ograch hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.promki24.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.promki24.pl należącej do Organizatora.
 7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury Konkursowe. Skład Jury dostępny będzie na stronie www.promki24.pl w zakładce BLOG.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe  w okresie trwania Konkursu, tj. od 06.11.2020r. do 18.11.2020r.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 06.11.2020r. do 18.11.2020r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu oraz do przedłużenia czasu jego trwania.
 3. Zakończenie lub przedłużenie czasu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.


§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do Osób, które w trakcie jego trwania:
  a. Odpowiedzą na pytanie Organizatora
  b. Wyślą zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: promki24.pl@wp.pl lub poprzez Social Media: Facebook oraz Instagram


§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W dniach od 06.11.2020r. do 18.11.2020 r. na stronach Organizatora udostępnione zostaną informacje o konkursie.
 2. Wybór zwycięzców nastąpi poprzez  losowanie przez Jury siedmiu Uczestników spośród tych, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 19.11.2020r. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane ponadto na stronie www.promki24.pl w zakładce  BLOG , w ciągu 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników.


§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostanie przyznane 7 nagród dla Zwycięzców.
 2. Nagrody dla Zwycięzców to: 4 lampy ufundowane przez firmę Lampy.pl oraz 3 Lokalizatory Kluczy ufundowane przez sklep www.promki24.pl 
 3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.


§ 8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: promki24.pl@wp.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.promki24.pl lub drogą poczty elektronicznej e-mail.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Komentarze do wpisu (8)

6 listopada 2020

No i to jest konkurs :) Poszukam i biorę udział !

6 listopada 2020

Spoko, wchodzę w to

6 listopada 2020

Spoko konkursik

6 listopada 2020

Łatwizna

6 listopada 2020

Nice competition. I think I know the answer :)

7 listopada 2020

Zajefajny konkurs. Wysłałam odp

17 listopada 2020

Wysłany @

16 lipca 2022

Fajnie, jakby znów był jakiś konkurs! ;)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl